Aktualności

Czekają nas zmiany w roku szkolnym 2011/2012

notatnikOd tego roku szkolnego czeka nas sporo zmian, zarówno w egzaminie gimnazjalnym jak i w części ustnej matury z języka obcego. Na bieżąco śledzimy zmiany i nowe komunikaty ogłaszane przez MEN. Dzięki temu możemy dostosować zakres merytoryczny kursów językowych do nowych wymagań ministerialnych. W roku 2011/2012 organizujemy kursy przygotowujące do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, które merytorycznie obejmą zagadnienia i ćwiczenia typowe dla tychże egzaminów.

Aby zapewnić naszym kursantom rzetelne przygotowanie, starannie dobieramy podręczniki korzystając z oferty czołowych wydawnictw i bazując na nowościach oraz zaktualizowanych wersjach materiałów dydaktycznych. Poniżej przedstawiamy główne założenia egzaminów oraz zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych, do których linki podane są na końcu artykułu.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Po raz pierwszy uczniowie klas III gimnazjów będą obowiązkowo zdawać egzamin z języka obcego, którego wynik odegra kluczową rolę przy wyborze liceum lub technikum. Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowa dla uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego rozpoczętą w szkole podstawowej. Pozostali uczniowie będę mięli możliwość przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń otrzyma wynik procentowy i wynik centylowy dla każdego z 5 lub 6 zakresów. Jak wyjaśnia minister Katarzyna Hall, "wynik centylowy pozwoli porównać wynik ucznia na tle całej populacji zdających."

MATURA

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. W tym celu weryfikowane jest opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym, natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu.

Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny, może go zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast dla egzaminu w części ustnej nie określa się poziomu.

Część ustna

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest określony w standardach wymagań egzaminacyjnych. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3. Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno-gramatycznych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur leksykalno- gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi.

Warto poczytać:

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=54&Itemid=69

http://www.macmillan.pl/index.php/polecamy/1074-matura-ustna-2012

http://maturazangielskiego.com/index.php/2011/07/25/nowa-matura-ustna-2012-zadania

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dokumenty

Kontakt

+48 607 385 776
+48 533 847 239

Adres

Akademia Nauki Madison

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa