Polityka ochrony danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Języków Obcych Madison z siedzibą ul. Jana Pawła II 19 34 – 600 Limanowa.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
  1.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
  1.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) np.:
  1.2.1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  1.2.2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
  Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  1.2.3. przez czas wykonania obowiązków, np. do wystawienia faktury
  1.2.4. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
  lub
  1.2.5. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów
  państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
  1.3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
  1.4. marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
  1.5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) − przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
  1.6. weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę − Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,
  1.7. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
  We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).
 2. Które dane należy nam podać?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody ale aby móc prawidłowo wykonać zawartą z Państwem umowę, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. W przypadku umowy, z którą wiąże się z Państwa strony zobowiązanie finansowe rozciągnięte w czasie, prosimy również o podanie adresu zamieszkania. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto numeru Państwa telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku odmowy podania danych nie będziemy w stanie podpisać z Państwem umowy a tym samym przystąpić do jej wykonania.
 3. Komu przekazujemy Państwa dane?
  Państwa dane osobowe, pozyskane w celu zrealizowania przez szkołę umowy, powierzamy do biura księgowego w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Dostęp do tych danych ma również firma IT obsługująca nasz system informatyczny. Z obiema firmami mamy podpisane odpowiednie umowy o powierzeniu danych osobowych.
 4. Jakie prawa Państwu przysługują?
  4.1. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, prawo do ich przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie włącznie z ich całkowitym zapomnieniem. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich zapomnienia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
  4.2. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dokumenty

Kontakt

+48 607 385 776
+48 533 847 239

Adres

Akademia Nauki Madison

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa